Kefalet ve Alacak Sigortası

Kredi Sigortası, diğer bir deyiş ile ticari alacak sigortası, müşterilerinize yaptığınız ve herhangi bir teminata bağlanmamış vadeli satışlarınızdan doğan alacaklarınızın ödenmemesi riskine karşı teminat sağlayan bir sigorta ürünüdür. Hem yurtiçinde hem de ihracatta alacaklarınızın ödenmeme riskini ortadan kaldıran bu ürün ile güvenli bir biçimde mevcut ve yeni müşterilerle çalışabilir veya yeni pazarlara girebilirsiniz. Bu sayede işinizi büyütebilir ve iş hacminizi arttırabilirsiniz.

Neden Kredi Sigortası:
– İşletmenizin öngörülmeyen tahsilat problemlerine karşı korunmasını sağlar ve finansal yapınızı güçlendirir.
– Bilançonuzun aktif kalitesini yükselterek bankalar ve finansal kuruluşlar nezdinde kredibilitenizi artırır.
– Şirket üst yönetiminin alacak sorunlarını bir kenara bırakarak asıl faaliyet alanına odaklanmasını sağlar.
– Yeni müşteriler bularak satışları artırmanızı sağlar.
– Sorunlu alacaklarla ilgili hukuki takip işlemlerini sigorta şirketinin avukatları işletmeniz adınıza yürütür.

 

Kefalet Sigortası
Kefalet sigortasında sigorta şirketi, borçlunun sözleşmeden ve/veya kanundan doğan yükümlülüğünü yerine getirmemesi riskine karşı alacaklıya/işverene düzenlediği kefalet senedi bedeline kadar kefil olmaktadır. Bu sigorta türü geleneksel sigorta uygulamalarından ziyade bankacılık ürünlerine alternatif bir finansal enstrüman niteliğindedir.

Bu ürünün özellikleri nelerdir?

• Genel olarak Kefalet sigortası, lehtar olan üçüncü kişinin zararlarını sigortalı adına telafi eden mekanizmadır.
• Kefalet sigortası ile sigorta şirketi, sigortalının “kefili” olmakta ve sigortalı, lehtara olan borcunu yerine getirmediği takdirde lehtarın maruz kaldığı zararları tazmin etmeyi taahhüt etmektedir.
• Kefalet sigortası, aslında teminat mektubu işlevine sahip bir sigorta ürünüdür.
• Ayrıca, borçlunun bankalar nezdindeki kredi limitlerinin tüketilmemesi bakımından sigortalılar için ek bir avantaj sağlamaktadır.
Kefalet Sigortası Genel Şartları 1.02.2014 tarihinde Hazine Müsteşarlığı tarafından yayınlanmıştır.

Banka Teminat Mektubu’na muadil özellikteki Kefalet Sigortası türleri aşağıdaki gibidir;

İhaleye Katılım (Geçici) Teminatı: Amir’in ihalenin tamamlanması öncesinde ihaleden ayrılması, ihale sözleşmesini imzalamaktan vazgeçmesi, sunması gereken teminatları sunamaması riskine karşı teminat sağlar.

Performans Teminatı: Amir’in işin gerekliliklerini sözleşmede belirlenen şartlara uygun şekilde yerine getirmemesi riskine karşı teminat sağlar.

İmalat/Bakım/Onarım Teminatı: İnşaat, mühendislik ya da makine üretimi gibi iş performansının iş teslimi sonrasında değerlendirildiği hallerde, iş teslimini takiben belli bir süre sonra işçilik kusuru sonucu ortaya çıkan zararlara karşı teminat sağlar.

Sözleşme Teminatı: Borçlunun sözleşmeden kaynaklanan yükümlülüklerini gerektiği şekilde yerine getirmemesine karşı teminat sağlar.

Gümrük ve Mahkeme Teminatı: Vergi daireleri, gümrük idareleri ve mahkemelerin lehdar olarak yer aldığı, bir dava açılabilmesi, gümrükten malın çekilebilmesi veya gümrükleme işleminden doğan hata nedeniyle doğabilecek kamu alacağının karşılanması için sigorta ettirenden talep edilen kefalet teminatı türüdür.

Şirketimiz tarafından düzenlenecek Kefalet sigortası sadece gayri nakdi kredi alanıyla sınırlıdır. Nakdi kredilerin ödenmesine ilişkin bir kefalet poliçesi düzenlenmemektedir.

Tüm Hakları Saklıdır.

Bugün Ücretsiz Bir Teklif Alın!